Project Coordinators

Project Coordinators

Project coordinators

University

E-mail

Russia

 1

Aleksander Schirin

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University

alexander.shirin@novsu.ru

 2

Natalya Bogatenkova

St.-Petersburg Academy of In-Service Pedagogical Education

bogatenkova@mail.ru

 3

Larisa Baykova

Ryazan State University named for S.Yesenin

l.baykova@rsu.edu.ru

 4

Aleksey Podobin

Nekrasov Kostroma State University

podobin@ksu.edu.ru

 5

Andrey Tolstikov

Tyumen State University

atolus@yahoo.com

 6

Veronika Grebennikova 

Kuban State University

vmgrebennikova@mail.ru

 7

Ekaterina Tikhomirova

Vologda State University

ekaterinatichomirova@yandex.ru

 8

Irina Kulieva

School No. 122 of the Central district of St. Petersburg

sch122@center-edu.spb.ru

Belarus

 1

Veslau Turkouski

Vitebsk State University named after P.M. Masherov

kate.july@tut.bykatsiarynadj@mail.ru 

 2

Nikola Lebedev

Mozyr State Pedagogical University named after I.P.Shamyakin

lebedevna@inbox.ru 

 3

Liudmila Tarusava

Academy of Postgraduate Education in Minsk

tarusova@academy.edu.by

Ukraine

 1

Mykola Yokhna

Khmelnytskyi National University

yokhna@ukr.net

 2

Galyna Nesterenko

National Pedagogical Dragomanov University

gala99@ukr.net

 3

Olga Gurenko

Berdyansk State Pedagogical University

gurenko-lga75@yandex.ru 

 4

Marek Wnuk

Children’s social-rehabilitation centre «Sunshine»

of vil. Trebukhov (Brovarskiy district)

mwn@gmx.ch

Last modified: Sunday, 3 May 2015, 12:27 PM