Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова

 
 
Picture of Олена Тишкова
Стажування в Link Campus University (Рим, Італія) 9-16 Серпня 2015 / Internship at Link Campus University (Rome, Italy) 9-16 August 2015
by Олена Тишкова - Tuesday, 22 December 2015, 1:06 PM
 

У рамках виконання завдань проекту ТЕМПУС-543873 члени проектної команди НПУ імені М.П. Драгоманова пройшли стажування в університеті Link Campus (Рим, Італія). Координатор проекту, професор Галина Нестеренко та ІТ-менеджер проекту, викладач Олена Боятюк другий тиждень серпня провели у спілкуванні з колегами з Римського університету.

У рамках стажування римські партнери представили італійський досвід організації вищої освіти. Зокрема, в центрі уваги була проблематика організації навчального процесу, розробки навчальних планів і програм у відповідності до принципів Болонського процесу. Кожного дня стажери дізнавались нове для себе про роботу університетів Італії, зокрема, про Link Campus University та про особливості впровадження Болонських домовленостей.

Професор Alessandro Figus поділився досвідом університету Link Campus в організації мобільності студентів на засадах Болонської декларації. Він наголосив на основних історичних та змістовних моментах Болонського процесу і звернув увагу на його сучасний стан, переваги, які він надає студентам і викладачам, труднощі при його впровадженні. Розповів про приклади студентських обмінів, стажувань, спільних проектів, конференцій тощо. Також проф. А.Фігус розповів про структуру та історію Link Campus University, окремо звернувши увагу на наукові дослідження та міжнародну співпрацю.

Проф. Laura Lipoli ознайомила стажерів із діяльністю університетської лабораторії LinkLab, яка займається статистичним аналізом, проводить опитування громадської думки, кількісні та якісні соціологічні дослідження. Колеги обговорили можливості проведення міжнародних досліджень для вивчення:
- думки батьків про інклюзію,
- ефективності інклюзивної освіти,
- ролі експертів в інтеграції дітей у навчальне середовищ тощо.

Професор Diana Spulber ознайомила українських колег із динамікою Болонського процесу в університетах Італії, зокрема від його ініціації в 1999 р. і до 2010 року, коли весь освітній процес уже був адаптований до нових стандартів інтернаціоналізації. Вона приділила увагу структурним змінам, які необхідно було провести в контексті Болонського процесу, та державному фінансуванню цих інтенцій. Наголосила на аспектах розширення автономії університетів у питаннях розробки навчальних програм, нових вимог до професорів, пов’язаних із міжнародним досвідом викладання та наукових досліджень. Також висвітлила особливості функціонування Комітетів із якості та процедури евалюації роботи університетів, в тому числі і вплив оцінок на державне фінансування кожного закладу. Цікаво було також дізнатися про електронне навчання та про розвиток E-campus у контексті Болонського процесу.

Українські колеги мали можливість дізнатись і думку студентів щодо мобільності та Болонського процесу в цілому. Так, студент магістратури Agostini Lorenzo розповів про особливості навчання в магістратурі в Римському університеті та про свої плани щодо стажування в Технічному університеті Кошице (Словаччина). Натомість студентка словацького університету Micaela Duralieva представила свою програму стажування в Link Campus University.

Все це і багато іншого цікавого подарував тиждень стажування українським викладачам. З новими ідеями і подальшими перспективами співпраці легше приступити до нового навчального року!

Within the TEMPUS-543873 project objectives, members of Dragomanov University project team visited Link Campus University (Rome, Italy).

Project coordinator, Professor Galyna Nesterenko and IT-manager, teacher Olena Boyatyuk hold the second week of August in communication with colleagues from the University of Rome. As part of training, Roman partners presented the Italian experience of higher education. In particular, the focus was issued of the educational process, development of curricula and programs in accordance with the principles of the Bologna process. Every day interns learned something new about the work of an Italian university, particularly of Link Campus University, and about features of the implementation of the Bologna agreements.

Professor Alessandro Figus shared Link Campus University experience in organizing student’s mobility on the Bologna Declaration. He stressed the main historical and meaningful moments of the Bologna process and drew attention to its current state, the benefits that it provides to students and teachers, difficulties in its implementation. He showed examples of student exchanges, internships, joint projects, conferences. Also prof. A. Figus told about the structure and history of Link Campus University, separately drew attention to scientific research and international cooperation.

Prof. Laura Lipoli acquainted the interns with the activities of university laboratory LinkLab, which deals with statistical analysis, conducting polls, quantitative and qualitative sociological research. Colleagues discussed the possibility of international research to explore:

- inclusion in parents’ views,

- effectiveness of inclusive education,

- role of experts in integrating children in learning environment and etc.

Professor Diana Spulber acquainted the Ukrainian colleagues with dynamics of the Bologna process in Italian universities, in particular from its initiation in 1999 until 2010, when the whole educational process has been adapted to new internationalization standarts. She paid attention to the structural changes that had to take place in the context of the Bologna process, and public funding of these intentions. She stressed the aspects of the expansion of universities’ autonomy in matters of curriculum development, new requirements for professors associated with international experience in teaching and research. Also Prof. D. Spulber highlighted features of the functioning of the Committees of quality and procedures of universities evaluation, including impact of assessments for public funding of each institution. It was interesting to learn about e-learning and the development of E-campus in the context of the Bologna process.

Ukrainian colleagues were also  able to learn the opinion of students on mobility and the Bologna process in general. Thus, Master’s student Agostini Lorenzo spoke about the peculiarities of studying in magistracy in the University of Rome and about his plans for an internship at the Technical University of Kosice (Slovakia). Instead, Slovak University student Micaela Duralieva introduced her internship program at Link Campus University.

All this and much more interesting things  Ukrainian teachers received during this internship week. With new ideas and perspectives of further cooperation it is easier to start the new school year!